"Laimės sala – 53 dalis"

„Švęskite neraugintos duonos iškilmę“ (Iš 12, 17)

Senojo Testamento Išėjimo knygoje Dievas izraelitams liepia: „Švęskite neraugintos duonos iškilmę“ (Iš 12, 17)… Kad aiškiau suvoktume, kas yra nerauginta, pasikalbėkime apie raugą…
Raugui reikalingos mielės. Mielės naudojamos duonos kepimui. Mielės priverčia tešlą išsipūsti. Matėme įvairius gigantiško dydžio duonos kepinius, kuriuos būtent tokius kepdami, kapitalą kaupia prekybininkai. Kiekvienas parduotuvėje matome ir perkame kone metro ilgio batonus. Jei tą kepinį suspaustumėte tarsi kamuoliuką, gautumėte ne daugiau, kaip kumštį. Kas valgėte lietuvišką, ypač namuose keptą duoną, žinote, kas apskritai yra duona. Tai – tikra duona, o ne oro balionas. Tačiau paimkite vis populiarėjančius amerikietiškus ir europietiškus duonos kepinius, suspauskite juos ir gausite porą kąsnių. Tokia išsipūtusi duona yra dėl mielių ir chemijos poveikio. Kam reikia mielių? Jomis sugadina tešlą. Ir laukia, kol tešla iškils, kol ji surūgs…
Ryškiausias rūgimo pavyzdys – televizija, spauda ir internetas. Paklausite kodėl? Todėl, kad televizijoje, spaudoje ir internete viskas sumaišyta be jokios tvarkos į vieną absurdišką ir beformį jovalą. Ten – apie viską po truputį. Be menkiausios tvarkos. Štai kaip atrodo rūgimas…

 

(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Viena moteris, kurios intencijomis daug meldžiuosi, parašė man tokį laišką: „Gerbiamas kunige, prašau jūsų pagalbos, nes esu siaubingoje neviltyje. Padariau sunkią nuodėmę. Prieš keletą metų pradėjau gyventi su vyru. Aš jį labai mylėjau, o jis mėgo išgerti ir pasižvalgyti į kitas moteris. Vienoje televizijos laidoje garsi Lietuvos ragana mokė, kaip reikia apžavėti vyrą. Aš atlikdama ritualą meldžiausi, kad Dievas padėtų mums būti kartu. Po poros mėnesių vyrui prasidėjo keisti priepuoliai. Vėliau buvo diagnozuotas smegenų auglys. Teko iškęsti dvi auglio operacijas, spindulinę terapiją. Vėliau buvo nukritęs nuo kopėčių – vėl galvos operacija. Dabar vyrui auglys ataugo, išoperuoti nebegalima, sveikata sparčiai blogėja. Visos nelaimės dažniausiai kartojasi priešvelykiniu laikotarpiu. Maldauju pasimelsti už vyro sveikatą ir kad Viešpats manęs pasigailėtų“…
Man labai gaila šios moters, tapusios televizijos auka. Gaila jos šeimos. Moteris rašo, kad meldėsi, tačiau drauge atliko ir raganos nurodytą ritualą. Kitaip tariant, užmaišė raugą. Ačiū Dievui ji suprato savo klaidą, tačiau kokia kaina? Panašių nutikimų yra gerokai daugiau. Nuolat meldžiuosi už šiuos nelaimingus žmones, pakliuvusius į televizijos, spaudos ar interneto pinkles…

 

Saugokimės įvairaus plauko mokytojų, norinčių „patobulinti“ krikščionybę keisčiausiais pramanais. Jais pasikliaudami rizikuojame apsikrėsti ne tik šį gyvenimą supūdančiu raugu, bet patenkame pavojun prarasti ir amžinąjį gyvenimą.

 

Skaitydami laikraščius, žiūrėdami televizijos laidas, klausydami radijo bei lankydamiesi internete mes savotiškai bendraujame su atitinkamą informaciją mums perteikiančiais žmonėmis. Deja, kaip minėjau, dažniausiai užmaišančiais raugą mūsų galvose, o juk nuo seno aišku, kad, kaip bendraudami su stiprios ir ryžtingos dvasios žmonėmis, mes ugdome savo dvasią, valią ir protą, taip skurdiname ir luošiname save, bendraudami su menko ir niekingo proto bei elgesio žmonėmis. Šis užsikrėtimas raugu be galo pavojingas…
Velnias, apsireiškęs šventajam stačiatikių vyskupui Nikolaj Serbskij, kalbėjo: „O, jei tu žinotumei, kokia saldybė yra melas, intrigos, nekaltų apšmeižimas, paleistuvystės, tačiau dar didesnis malonumas stebėti, kaip žmonės vieni prieš kitus naudoja prievartą. Jei tu tai suvoktum, nusilenktum man lyg visagaliam dievui“. Išties, viskas, kas mūsų dienomis tarnauja žmonių informavimui ir komunikavimui, turi tik ką paminėto velniško raugo, griaunančio žmonių gyvenimus…
Tikriausiai daugelis vis dar skaitote laikraščius. Aš jau daug metų neprenumeruoju nė jokio laikraščio. Jūs nusiperkate laikraštį ir ką jame randate? Pasakojimus apie intrigas, netikusio gyvenimo būdo propagandą, bedievystę, horoskopus, apsinuoginusias moteris, alkoholio reklamą, pasaulyje vykstančius karus, ekonominę krizę, tikras ir išgalvotas garsenybių nuodėmes, kriminalinę kroniką, kryžiažodžius bei sportą. Ar žinote, kaip visa tai vadinasi? Milžinišku raganosio ir buldogo faršu, t.y. sumaištimi…

 

(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Prancūzų mąstytojas Montenis jau prieš kelis šimtmečius įvardijo niekingą visuomenės susidomėjimą raugu. Vienoje iš savo knygų jis rašo: „Žiūrė­kit, sako kiekvienas, kokia dargana, žiūrėkit, kas darosi aplinkui, kokį ieškinį pateikė šis, kaip keičiasi ano veido spalva, kokį testamen­tą paliko tasai, – žodžiu, žiūrėkit į viršų ir že­myn, į abi puses, į priekį ir atgalios. Ir vis dėlto […] Dievo priesakas, paliktas mums se­naisiais laikais, prieštarauja visiems mūsų įpro­čiams: „Pažvelkite į save, pažinkite save, do­mėkitės savimi; savo protą ir valią, kuriuos eikvojate kitiems dalykams, nukreipkite į sa­ve; jūs iššvaistote save, jūs išsibarstote; susi­kaupkite, sutelkite dėmesį į save; jus išduoda, jus išblaško, jus vagia iš jūsų pačių“…
Nerauginta duona neturi raugo. Nerauginta duona naudojama Mišių metu. Šv. Komunijoje Kristus tampa Aukos Avinėliu – Duona, kurioje nėra rūgimo…

 

Vis daugiau sutinkame krikščionių, besigiriančių ypatinga bendryste su Dievu, tačiau nežinančių Jo įsakymų ir jų nesilaikančių…

 

Nemėginkite maišyti tarpusavy nemaišomus dalykus, nors pasaulis ragina elgtis priešingai. Tačiau reikia visada atsiminti, kad tokia šio pasaulio dvasia. Ji iš juodo daro baltą, o iš balto – juodą. Moteris verčia suvyriškėti, o vyrus – subobėti. Suaugusius pateikia lyg vaikus, o vaikus – nupiešia suaugusius. Šio laiko dvasia iš krikščionių daro nenusakomo tikėjimo išpažinėjus. Šiais laikais Rytų šalių rasės persiima vakarietišku gyvenimo būdu, o vakariečiai – mėgina gyventi rytietiškai. Viskas suvesta į viena. Šiandien nusikaltimu tampa pasakymas, kad du tarpusavy nelygūs dalykai išties yra nelygūs. Tokį sąmyšį žmonių galvose sukūrė masinės informavimo priemonės. Jų uždavinys – paimti nesuderinamus dalykus ir sumaišyti juos į vieną jovalą, kad būtų iššaukta krizė žmonių mąstyme, širdyse, santykiuose, sveikatoje, o po to valdžia įgytų vis didesnes teises „tvarkyti“ žmonių gyvenimus ir lemti likimus. Norint sukelti krizę tereikia sumaišyti nesuderinamus dalykus…

 

(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Kas nutinka, kai per neišmanymą sumaišomi dalykai, kurių neįmanoma sumaišyti, aprašyta viename sufijų pasakojime apie kvailą mulą…
Kartą mula apsilankė pas žvejus. Pamatęs ugnį, kuri, jo manymu, niekaip negalėjo būti siejama su jūra, jis paklausė vieno iš žvejų, kodėl kūrenama ugnis.
– Mes verdame smalą, – atsakė šis, – ir užtepame laivo plyšius. Tuomet laivas juda daug greičiau.

 

Nutinka, kad informaciniame chaose pražūva net ir pačios tvirčiausios asmenybės…

 

Mula grįžo į namus ir užkūrė laužą. Prisirišo asilą ir, pakabinęs katilą smalos, ją ugnyje ištirpino. Kai smala ištirpo, mula pasiėmė katilą su rūkstančia smala ir pamėgino užpilti smalos ant asilo šonų. Gyvūnas nedelsiant nusitraukė nuo pavadžio ir pasileido bėgti lyg vėjas.
– Išties puiki priemonė greičiui išvystyti, – nusprendė mula…
Panašiai galvoja ir daugelis šių dienų žmonių, įmaišydami raugo į tokius dalykus, į kuriuos raugas negali būti dedamas…

(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Baptistų pastorius Piter S. Rakman pasakoja, kad šiandien kai kurios garsios pasaulinės organizacijos sako, jog negalima vaikų versti išnešti šiukšles arba dirbti „juodą“ darbą. Organizacijos tvirtina, kad tėvai privalo leisti vaikui klausyti tokią muziką, kokios vaikas pats nori klausyti. Skaityti tuos laikraščius, kuriuos pageidauja. Pagal Jungtinių Tautų Organizacijos įstatymus tėvai negali savo vaiko versti eiti į bažnyčią, o vaiko dvasiniu ugdymu rūpinasi valstybė. Tiesa, ši praktika taikoma tik Amerikoje ir Europoje. Šis įstatymas negali būti priimtas Azijoje ir Afrikoje. Neįmanoma paaiškinti jokiai azijatų šeimai, kaip ji turi auklėti savo vaikus. Jokios JTO taisyklės netaikomos nei Kinijoje, nei Japonijoje, nei Malaizijoje, nei Indonezijoje, nei Irake, nei Irane, nei Bangladeše, nei Pakistane, nei Arabų šalyse. Absoliučiai jokios. Visos vaikų auklėjimo taisyklės buvo sukurtos dėl vieno tikslo: sunaikinti krikščioniškas pažiūras Amerikoje ir Europoje…

 

Kai kuriems žmonėms krikščionybė tampa nepatraukli dėl to, kad mėgina išmesti raugą iš jų galvų.

 

Raugu apsikrėtęs žmogus ne pats tarnauja Dievui, bet nori, kad Dievas tarnautų jam.

 

Kad ilgus šimtmečius buvę šventi neeilinės Europos aukštuomenės gyvenimo standartai pačiai aukštuomenei ir daugeliui nebetenka prasmės, puikiai iliustruoja toks pavyzdys: štai, 2011 m. pavasarį tuokiantis Anglijos princui, su pasididžiavimu buvo kalbama, kad Vakarų pasaulio jaunimas labai palankiai įvertino princo ir jo sužadėtinės bendrą gyvenimą iki santuokos. Toks laisvamaniškas princo požiūris pakėlė jo populiarumą į neregėtas aukštumas… Kaip kitaip visa tai pavadinti, jei ne raugu? Raugas. Raugas ir puvimas…

 

Laimingi supratusieji, kad:

1. ryškiausias rūgimo pavyzdys – televizija, spauda ir internetas;
2. reikia saugotis raugo savo pačių galvose;
3. velnias labiausiai džiaugiasi, kai žmonės vieni prieš kitus naudoja prievartą;
4. pasaulio dvasia iš juodo daro baltą, o iš balto – juodą;
5. kuo daugiau galvoje raugo, tuo daugiau kvailumo.

2011 m. birželis

 

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879

Mūsų rėmėjai: