"Laimės sala – 27 dalis"

„Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS“ (Ps 145, 8)

Prana šo Danieliaus knygoje pasakojama, kaip sykį chaldėjų karalius Baltazaras surengė i štaigingą puotą. Valdovas, jo artimieji ir pavaldiniai garsiai šlovino stabus ir nesivaržė gerti vyną i š šventųjų auksinių Jeruzalės šventyklos indų. Šiuo veiksmu karalius i šniekino tai, kas priklausė Dievo namų šventenybėms. Dėl šio negirdėto i šsi šokimo, už sąmoningą nepagarbą ir baisią šventvagystę Vie špats karalių nubaudė. „Kaip tik tada pasirodė žmogaus rankos pir štai ir pradėjo ra šyti ant karali škųjų rūmų sienos tiesiai už žvakidės. Karalius galėjo matyti ra šančią ranką“ (Dan 5, 5).

 

Kai tavo sėkmė taps matoma, būk pasirengęs agresyviai žmonių – maitvanagių, trok štančių tavo sėkmę paversti prakeikimu, atakai. Jų gyvenimo džiaugsmas – sunaikinti tavo laimę. Jei nori visa tai i štverti, tapk lauko akmeniu, kuris tyli, nepriklausomai ar jį spardo, ar giria!..

 

Tuomet Baltazaras labai pasimetė ir sudrebėjo i š baimės. Užra šas ant sienos per akies mirksnį i šdidų ir besilinksminantį karalių pavertė apgailėtina, drebančia būtybe. Tačiau niekas i š Babilono i šminčių, žynių ir būrėjų neįstengė paai škinti šio užra šo prasmės. Tuomet pakvietė prana šą Danielį ir jis paai škino karaliui, ką rei škia užra šas: „Dievas suskaičiavo tavo karalystės {dienas} ir privedė ją prie galo; […] tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir buvai rastas lengvas; […] tavo karalystė yra padalyta ir atiduota medams ir persams“ (Dan 5, 26 – 28). Tą pačią naktį Baltazaras buvo nužudytas.

 

Pavasaris.
(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Kitoje Senojo Testamento vietoje taip pat pasakyti atmintini žodžiai:

„Žmonės yra tik rūkas,
mirtingieji – tik regimybė.
Visi sudėti ant svarstyklių,
jie tesvertų mažiau už rūką“(Ps 62, 10)…

Mūsų i šorinė ramybė priklauso nuo vidinės ramybės. Ne atsitiktinai šventieji tėvai ragina prie š ką nors atliekant sustoti, susitelkti, nurimti. Netgi einant miegoti svarbu

  • atsipra šyti už per dieną padarytas nuodėmes,
  • su visais susitaikyti,
  • perskaityti vakaro maldas

 

Kitiems tu reikalingas tol, kol įstengi kurti gyvenimo šventę. Tačiau vos liūdesio debesėlis pridengs tavo šypseną, tuoj pat būsi daugelio atstumtas, kaip netinkamas ir visuomenės lūkesčių nei špildantis įrankis. Todėl gyvenimo šventę visų pirma i šsaugok savo širdyje, nes visuomenė tau jos nepadovanos.

 

Stačiatikių Bažnyčioje tikintiesiems primygtinai rekomenduojama

Visi šie paraginimai vienareik šmi škai tinka ir katalikams…

Papasakosiu apie pamaldas vienoje Protestantų Bažnyčioje. Pamaldų metu moteris papra šė i švaryti i š jos kūni škų geidulių velnią. Pastorius įsakė velniui i š moters pasitraukti, tačiau jis atsakė: „Niekur neisiu! Ji pati mane prisi šaukė!“ „Kada ji tai padarė, – nustebęs paklausė pastorius“. „Tada, – atsakė velnias, kuomet nutarė pažiūrėti pornografinį filmą“… Moteriai beliko atgailauti ir melsti atleidimo už savo nuodėmę. Tik po to piktoji dvasia i š jos pasitraukė…

 

Pavasaris.
(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Kyla klausimas: kiek mes patys tu ščiai i š švaistome laiko žiūrėdami pornografiją, beprasmi škai pramogaudami, girtaudami ir t.t. Šlovė Vie špačiui, kad daugelio, kaip anos varg šės moters, velnias neapsėdo. Tačiau, jei nesisaugosime ir veltui švaistysime laiką, pavojus i šlieka…

 

Ar kas nors pajėgė suskaičiuoti tavo laimės akimirkas?.. Tepabando, skaičiuodamas i š padangių skliauto krentančias žvaigždes…

Nei sau, nei kitiems už jokią kainą neleisk suabejoti savo laime!

 

Dievas i šlaisvina mus ne nuo mūsų draugų, o nuo prie šų. Jei kam nors patinka žiūrėti erotinius filmus ar žurnalus – Dievas nei šlaisvins šių žmonių i š ga šlumo dvasios. Jei jums patinka klausytis naujienų apie žmonių nuodėmes arba kitų kunigų klaidas, tuomet Dievas nei šlaisvins jūsų nuo melo bei smerkimo dvasios. Jei tu neįsisąmoninsi principo, kad de šimtinė priklauso Dievui, visą gyvenimą nei šspręsi savo ekonominių problemų. Tikrą atgailą visuomet vainikuoja tikras atgailos vaisius, t.y. perkeičiantis Dievo gailestingumas. Patyręs Dievo Gailestingumą žmogus liaujasi nusidėti. Nuodėmė atne ša mirtį, todėl jokiu būdu ji negali būti mūsų draugė…
Užpildykime mūsų laiką bendryste su Dievo Gailestingumu. Bėkime nuo neveiklumo…

 

Pavasaris.
(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Neveiklumo būsena ir beprasmis, tu ščias ar net psichologi škai alinantis poilsis Vakarų pasaulyje tapo toks varginantis ir paplitęs, kad daugelio šalių psichiatrai prabilo apie naują susirgimo formą – sekmadienio neurozę. Ši liga pasižymi ry šiu nuotaikos bei savijautos sugedimu tomis dienomis, kai nereikia dirbti, kuomet nėra kuo užsiimti.
Ne atsitiktinai Bažnyčia krik ščionims liepia neapleisti sekmadieniais šventųjų Mi šių, kurios pripildo tikinčiojo sielą džiaugsmo, patiriamo dėl bendrystės su Vie špačiu. Tai ne tik gelbsti sielą, bet, kaip matome, turi ir didžiulę psichoterapinę reik šmę. Daug žmonių, nepaisydami jokių ekonominių krizių, savaitgaliais vyksta į įvairiausius pramogų centrus, vandens parkus, baseinus, pirtis, diskotekas, deja, tik nedaugelis jų užsuka į bažnyčią. Be abejo, nėra draudžiama ar smerktina pasimėgauti minėtomis pramogomis, tačiau visa tai galima daryti, jei sekmadienį surasime laiko svarbiausiam dalykui – bendrystei su Dievu šventosiose Mi šiose bei asmeninėje maldoje…

 

Pavasaris.
(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Atsisakykime visko, kas trukdo džiaugtis Dievo Gailestingumu. Gyvenkime taip, kad drauge su psalmininku galėtume tarti:

„Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS,
lėtas pykti ir pilnas gerumo.
Geras kiekvienam yra VIEŠPATS
ir gailestingas visiems savo kūriniams“(Ps 145, 8 – 9). Amen.

 

Pavasaris.
(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

 

Ar tu žinojai, kad mąstydamas apie gyvus ir mirusius visuomet susilieji su jais emociniais ry šiais?.. Jei gyvenimo šventėje tau trūksta džiaugsmo, vadinasi ne tomis emocijomis vadovaujiesi!

 

Laimingi supratusieji, kad:

1. būkime pagarbūs su viskuo, kas priklauso Dievui;
2. dykinėjimas gimdo kitas nuodėmes;
3. i šorinė ramybė priklauso nuo vidinės ramybės;
4. Dievas mus i šlaisvina ne nuo draugų, o nuo prie šų;
5. patyręs Dievo gailestingumą žmogus liaujasi nusidėti.

 

2011 m. vasaris

 

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879

Mūsų rėmėjai: