"Pilnų namų bendruomenės klientų integracija į darbo rinką"

Pagrindinis projekto tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto finansavimas padeda užtikrinti kompleksines paslaugas reabilitaciją atliekantiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, suteikiant jiems kokybiškas laikino apgyvendinimo, socialines psichologines bei integracijos į socialinę aplinką bei darbo rinką paslaugas.

Projekto metu ketinama išplėsti teikiamų paslaugų rinkinį, papildomai teikiant profesinio mokymo paslaugas, kurios yra būtinos, siekiant palengvinti asmenų integraciją į visuomenę ir darbo rinką po reabilitacijos laikotarpio.

Projekto metu nupirktos naujos mokymo priemonės, kryžminio finansavimo lėšomis atliktas apgyvendinimo patalpų remontas ir įrengta mokymo klasė prisidės prie esamų paslaugų kokybės gerinimo.

Siekiant pagrindinio projekto tikslo, yra numatomi šie uždaviniai:
1. Suteikti tinkamą ir prieinamą kompleksinę socialinę – psichologinę pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų;
2. Suteikti projekto dalyviams profesinį mokymą ir padėti integruotis į darbo rinką;
3. Kelti darbuotojų, dirbančių su asmenimis, priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų, kvalifikaciją.

 

Pilnų namų bendruomenėje teikiamos paslaugos

Laikinojo apgyvendinimo
Maitinimo
Darbo terapijos
Psichologinės pagalbos
Socialinio darbo
Užimtumo
Profesinio konsultavimo
Laisvalaikio organizavimo
Informavimo ir konsultavimo
Dvasinės terapijos
Savitarpio pagalbos

 

Neformalus profesinis mokymas

• Kompiuterinio raštingumo pradmenų paskaitos
• Smulkiųjų želdynų prižiūrėtojų ruošimas
• Psichologo konsultacijos
• Socialinių įgūdžių ugdymas
• Sveikos psichologinės, socialinės aplinkos užtikrinimas dieną
• Sveikos psichologinės, socialinės aplinkos užtikrinimas naktį

 

Projekto dalyvių integravimas į visuomenę ir darbo rinką

• Socialinio darbuotojo konsultavimas
• Profesinis konsultavimas
• Pagalba integruojantis į darbo rinką

 

Projektą remia:

Mūsų rėmėjai: