"Dėkoju Tau už gyvybę"

Susitaikymo su Dievu, atsiteisimo, vidinės ramybės atgavimo bei naujos pradžios galimybę Viešpats leido mums suprasti ir atrasti jungiantis į projektą „Dėkoju Tau už gyvybę“. Manome, kad visiems bus labai gera žinoti, jog Pilnų namų bendruomenės parke yra Dievo Gailestingumo kelias, o jame – stotys, prie kurių dėkosime už gyvybės dovaną ir apmąstysime Dievo tapimo žmogumi slėpinį, liudijantį apie pamatinį kiekvieno žmogaus pašaukimą ne tik gyventi, bet ir būti Dievo gyvenimo dalininku.

 

Bažnyčia, kaip ir jos dieviškasis Mokytojas, visada prieš akis turi konkrečius asmenis, pirmiausia silpnuosius bei nekaltuosius, neteisingumo ir nuodėmių aukas, bet sykiu ir tuos vyrus ir moteris, kurie taip elgdamiesi susitepė juos vidujai sužeidusia kalte ir ieško ramybės bei naujos pradžios galimybės.
Popiežius Benediktas XVI

 

Gyvybė – pirmoji ir šventa Dievo, visos gyvybės Kūrėjo ir Tikslo, dovana. Gyvendami mokomės pažinti mylinčio Viešpaties sumanymą dėl mūsų, jį asmeniškai priimti ir save dovanoti ki­tiems. Deja, nūdienos pasaulyje intensyvėja grėsmės dieviškajai žmogaus gyvybės dovanai ir šiai pamatinei jo teisei: nesibaigia negimusių vaikelių žudymas, daugėja savižudybių, vis labiau įsi­gali priklausomybių ligos ir t. t. Trokštame dėkoti Kūrėjui už gy­venimo dovaną ir visiems skelbti viltį bei Dievo Gailestingumą, įgalinantį branginti gyvybę nuo prasidėjimo iki mirties.

 

Tikslas – padėti žmonėms priimti ir branginti gyvybės dovaną, pamilti gyvenimą:
• moterims, išgyvenusioms ir nuolat kenčiančioms dėl savo negimusių vaikelių, kurie galėjo išvysti šį pasaulį, viliamės suteikti galimybę išgyventi begalinį Dievo Gailestingumą ir susitaikius su Juo atgauti vidinę ramybę, pradėti atsiteisimo ir atsidavimo kelią;
• besilaukiančioms mamoms trokštame padėti atrasti nepranokstamą Viešpaties ir mūsų Motinos Marijos pavyzdį ir globą, kad jos su dėkojimu ir pasitikėjimu priimtų naują joms patikėtą gyvybę; mąstantiems apie nenorą gyventi ar mėginusiems išeiti iš šio pasaulio norime liudyti Dievo meilę, kad jie atgautų gyvenimo džiaugsmą ir viltį;
•priklausomybių ligų kamuojamiems esame pasiryžę liudyti gelbstinčią, gydančią ir laisvinančią Viešpaties meilę, kuri stipriausiai apsireiškia mūsų silpnume ir mažume, jei tik nuolankiai Jį priimame;
•pagaliau kiekvieną kviečiame nuolat dėkoti Dievui už gyvybę ir gyvenimą, jo džiaugsmus, skausmus ir viltis sudėti į Gailestingojo Viešpaties rankas, kad gautume iš Jo naujo gyvenimo dovaną ir amžinybės viltį.

Vizija. Tai vieta arba kelio fragmentai, kurie per biblinius gyvybės ir Įsikūnijimo siužetus padės apmąstyti asmeninio gy­venimo patirtis, melstis atsiteisimo malda, semtis jėgų visuomet iš Dievo rankos priimti gyvenimo dovaną ir ją branginti.

 

Ketiname kurti trijų stočių ansamblį: Apreiškimas Marijai (Viešpaties angelas apreiškia Marijai, kad Ji taps Išganytojo Motina) – Marijos „Taip“ Dievo valiai pakeitė žmonijos istoriją, kiekvienas mūsų „taip“ Dievui pakeičia mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimą; Marija, savo įsčiose nešiodama pasaulio Atpirkėją, lankosi pas Elzbietą ir šlovina nuostabius Dievo darbus Mag-nifcat himnu, nes Jis išaukština nuolankiuosius ir išpildo savo pažadus; Jėzaus Gimimas, kuriuo Gyvybės Kūrėjas ir Viešpats atsiduoda į žmogaus rankas kaip gležnas Kūdikis, tampa mūsų broliu, kad perkeitęs ir pašventinęs kiekvieną mūsų gyveni­mo akimirką pasidalytų savo dieviškuoju gyvenimu. Betliejus Evangelijoje primena ir kitokį, ypatingai skaudų įvykį – nekaltų kūdikių žudynes, todėl trečioji stotis turėtų tęsinį, kuris mūsų laikų piligrimui bylotų apie nusikaltimus, nukreiptus prieš kūdikio gyvybę, kviestų į atsakomybę ir atsiteisimą.

 

„Gailestingumas – tai Dievo meilės reiškimosi būdas pasaulyje, kuriame gyvename; labiausiai ji atsiskleidžia ten, kur susiduriame su kančia, skriauda, vargu; Kristus Dievo gailestingumą įkūnija savyje ir įasmenina. Jis pats yra gailestingumas…“
Popiežius Jonas Paulius II

 

Pilnų namų bendruomenės broliai melsis ir darbuosis, kad šios bei būsimos Gailestingumo kelio stotys per meniškai išreikštus Išganymo istorijos akcentus atvykstantiems atskleistų gailestingą, ištikimą ir nesibaigiančią Dievo meilę, paskatintų jai atsiverti ir dalytis ja su kitais. Už projekto sėkmę Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplytėlėje kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį 19 val. aukojamos šv. Mišios.

Siekiame, kad šis projektas, kurį pavadinome „Dėkoju Tau už gyvybę“, taptų žinomas visiems Lietuvos žmonėms. Maloniai kviečiame visus prisidėti prie projekto įgyvendinimo malda, idėjomis, konkrečiais darbais bei finansine parama.

 

Projekto  „Dėkoju Tau už gyvybę“ vadovė Vilija Bandzaitienė tel. 8 656 91211

Mūsų rėmėjai: