"Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžaigų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija"

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“.

 

Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.

Bendra projekto biudžeto suma – 10 000 000 litų.

Projekto NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001

Projektas įgyvendinamas su 10 partnerių.

 

Projekto tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsitraukimą į darbo rinką įgyvendinimas.

 

Šis Projektas suteiks 540 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, galimybę nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Planuojama, kad 152 asmenys (28 proc.), sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsidarbins arba toliau mokysis praėjus 6 mėnesiams po Projekto įgyvendinimo. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspęs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan. Po reabilitacijos jie neatneš žalos visuomenei (ypač socialinėje srityje).

Paslaugų teikimą užtikrins 10 partnerių – ilgalaikės psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose reabilitacijos programos trukmė 12 – 18 mėnesių. Tai terapinės bendruomenės, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens sprendimas pradėti gydytis: asmenys į įstaigą atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą. Priklausantis nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už sveikimą ir reabilitaciją ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių ir griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, savianalizė, konsultacijos bei grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, socialinių ir darbinių įgūdžių formavimas. Visose reabilitacijos įstaigose taikoma dvasinio tobulėjimo 12 žingsnių programa, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įpareigojimais bei mažesniais apribojimais. Informacija apie projekto partnerius:

1. LPF „Nugalėtojų akademija“ www.nugaletojuakademija.lt Tel. 8 383 52122,
8 698 08 234
2. LPF „Prieglobstis“ www.prieglobstis.org Tel. 8 682 16109
3. LPF „Vilties švyturys“ www.viltiessvyturys.lt Tel. 8 347 46117,
8 699 24963,
8 682 79362,
8 600 24637
4. „Pilnų namų bendruomenė“ www.pnb.lt Tel. 8 698 87006
5. VšĮ „Sugrįžimas“ www.sugrizimas.lt Tel. 8 600 23079,
8 698 10497,
8 374 08899
6. VšĮ „Meikštų dvaras“ www.meikstudvaras.lt Tel. 8 386 45631
7. VšĮ „Apsisprendimas“ www.apsisprendimas.lt Tel. 8 605 16218
8. VšĮ „Pusiaukelis“ www.pusiaukelis.lt Tel. 8 648 58033,
8 673 72614
9. VšĮ „Gabrielius“ www.gabrielius.lt Tel. 8 67474220
10. „Socialinės adaptacijos asociacija“ www.saa.lt/ Tel. 8 614 18784

Mūsų rėmėjai: