"VIS KELTI AKIS Į AMŽINĄSIAS GĖRYBES"

XVII eilinio laiko sekmadienis, A metai

Šio sekmadienio Eucharistijos šventimo pradžios malda skamba taip: „Dieve tavimi pasitikinčiųjų Globėjau! Be tavęs nėra nieko tvirta ir nieko šventa! Būk mums kantrus ir gailestingas, valdyk mus ir mokyk, naudojantis laikinomis gėrybėmis, vis kelti akis į amžinąsias“.

Šioje maldoje prašoma malonės teisingai gyventi, idant per didelis susirūpinimas žemiška tikrove nenustelbtų amžinosios. Tai ir malonė suvokti laiko ribotumą. Apaštalo Pauliaus teigimu, laikas trumpas! Belieka užsiimti pasaulio reikalais taip, tarsi būtume neužsiėmę. Nes šio pasaulio pavidalas praeina (plg.1 Korintiečiams 7, 31).

Siekiant gyventi taip, kad pasaulio reikalai neuždusintų troškimo „siekti laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje“ (Filipiečiams 3, 14), turbūt dera ištarti asmeniškai karaliaus Saliamono maldos žodžius: „Duok savo tarnui nuovokią širdį“. Saliamonas suvokė, kad išmintis yra brangiausia gyvenimo tikrovė, kurios raktas Dievo rankose.

Saliamono trokštama išmintis Evangelijos ištraukoje tampa dangaus karalystės ieškojimu, išreikštu vaizdiniais „paslėptas lobis“ ir „gražus perlas“. Kristus ankščiau teigė, kad tai pirmutinis gyvenimo siekinys: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mato 6,33). Krikščionio prigimtyje yra įrašytas kvietimas modeliuoti savo gyvenseną dangaus karalystės šviesoje. Turbūt tik taip galima naudotis laikinomis gėrybėmis, keliant akis į amžinąsias.

Atnašų maldoje prašoma, kad toks siekinys taptų įmanomas malonės dėka: „Atnašaujame tau, Viešpatie, dovanas iš tavo dosniosios rankos suteiktų gėrybių; tegul ši didinga Mišių paslaptis tavo malonės veikme pašventina mūsų kasdienį gyvenimą ir veda mus į amžinąjį džiaugsmą“.

Tokios malonės prašoma ir Komunijos maldoje, pasimaitinus Kristaus Kūnu ir Krauju: „Priėmę, Viešpatie, Švenčiausiąjį Sakramentą – tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus kančios amžinąjį atminimą, meldžiame, kad ta neapsakomos jo meilės dovana vestų mus į išganymą“.

diak. Lukas Skroblas

Mūsų rėmėjai: