"PADARYK MUS SPINDINČIAIS TIESOS ŠVYTURIAIS"

XIII EILINIO LAIKO SEKMADIENIS, A metai

Šio sekmadienio Eucharistijos šventimas atsivers džiaugsmo giesme. Romos Mišiolas įžangos giesmei pateikia tokius žodžius: „Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!“ (Psalmė 46, 2).

Šis džiaugsmas gali kilti iš to, kas pasakyta pradžios maldoje: „Dieve, tu savo malone įsūnijai mus ir liepei būti šviesos vaikais; neleisk mums atkristi į klaidų sutemas, bet padaryk mus spindinčiais tiesos švyturiais“. Pirmojoje šios maldos dalyje pasakoma, kas įvyko su mumis, kurie priėmėme krikšto sakramentą: tapome Dievo vaikais ir todėl šviesos vaikais.

Šią tikrovę nuostabiai išsako apaštalas Petras posmelyje prieš Evangeliją: „Aleliuja. – Jūs išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta; garsinkite šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. – Aleliuja“ (1 Petro 2, 9). Todėl atliepiamojoje psalmėje dar kartą išsakomas džiaugsmas tuo, kas įvyko su mumis: „Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius, kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta: „Santarvės malonė užtikrinta amžiams“.Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė“ (Psalmė 88, 2–3. 16–19).

Dievas savo malone tikintįjį įsūnijo per krikšto metu suteiktą malonę. Kas įvyko krikšto metu, lakoniškai nusako apaštalas Paulius antrame skaitinyje: „Broliai! Mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jeigu mes esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios“ (Romiečiams 6, 3–4. 8–11).

Žodis „mirtis“ be abejo suprastinas ne fizine, o teologine prasme. Krikšto metu tikintysis yra slėpiningai panardinamas į Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Krikšto apeigos simboliais istorinė tikrovė imituojama vaizdinyje, tačiau išganymas yra suteikiamas tikroviškai. Simbolių dėka tikintysis tikrai dalyvauja visame Kristaus velykiniame slėpinyje.
Todėl antrojoje pradžios maldos dalyje prašoma gyventi krikšto malone: „neleisk mums atkristi į klaidų sutemas, bet padaryk mus spindinčiais tiesos švyturiais“. Tai išsako ir apaštalas Paulius antrojo skaitinio pabaigoje: „Kad jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje“.

Atspindėti mumyse esančią tiesą galime tik nuolat vaduodamiesi iš gimtosios nuodėmės padarinių ir leisdami, kad Kristus mus vestų vis gilyn į Tėvo širdį, kuri yra giliausio mūsų išgydymo vieta.

Šis kelias yra kupinas pasirinkimų tarp ištikimybės Kristaus atneštai tiesai ir pasitraukimo. Persekiojimų akivaizdoje evangelistas Matas pateikė Kristaus žodžius: „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“ (Mato 10, 37-42). Daugelis yra patyrę, kad dalintis savo religiniais įsitikinimais yra sunkiausia būtent savo artimųjų aplinkoje.

Todėl Komunijos maldoje bus prašoma nuolatinio santykio bendrystės su Viešpačiu: „Tegaivina mus, Viešpatie, dieviškoji Ostija, kurią paaukojome ir priėmėme. Tesujungia ji mus su tavimi amžina meile, kad visada duotume nenykstančių vaisių“. Nenykstantys vaisiai pasireiškia tuomet, kai iš Dievo malonės tampame „spindinčiais tiesos švyturiais“ ir kai į gyvenimą plaukia palaiminimai, nuostabiai išsakyti atliepiamojoje psalmėje: „Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai, tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena. Nuolat linksmina ją tavo vardas, didžiuojas ji tavo teisybe. Jos galybę spindesys tavo puošia, mes stiprūs tavo malone. Juk Viešpaties rankoj yra mūsų skydas, Visagalio žinioj ir Izraelio karalius“ (Psalmė 88, 2–3. 16–19).

diak. Lukas Skroblas

Mūsų rėmėjai: