Pilnų namų bendruomenės kultūriniai, dvasiniai bei švietėjiški renginiai Bendruomenė pasilieka teisę, esant reikalui, keisti renginių datą bei turinį. Todėl, pageidaujantys dalyvauti, prieš atvykdami, turėtų papildomai pasidomėti apie galimus pasikeitimus. Sekmadieniais Šv. Mišios bendruomenės koplyčioje aukojamos 13.30 val.
 • Kas yra rekolekcijos?

  Kas yra rekolekcijos

  „Rekolekcijos“ kyla iš lotyniško žodžio „recolere“, reiškiančio „atnaujinti“, „atstatyti“, „atgauti“. Krikščioniškoje erdvėje šis terminas įgavo „santykio su Viešpačiu atnaujinimo“ prasmę. Tai dviejų ar daugiau dienų laikas, išgyvenamas nuošalioje vietoje, laikantis kiek galima tylos. Pirminis tikslas – atsidėti Dievo Žodžio klausymui, apmąstymui ir maldai. Siekinys – atgaivinti bendrystę su Viešpačiu, gyvenimą Dieve, klausyti tam, kad gyventume, gyventi, kad klausytume. Pranašas Izaijas sako: „Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą“ (Iz 55, 3).

  Šiam tikslui žmogus kviečiamas sugrįžti į save ir į Dievą. Šv. Augustinas sako: „Sugrįžk į savo širdį, o iš jos – į Dievą, nes kelias nuo tavo širdies į Dievą nėra ilgas“. Tokiam sugrįžimui reikia pastangos palikti nuošaliau kasdienius rūpesčius, susikaupti, nutilti savyje, aplink mus ir atverti savo širdies ausis. Kadangi Dievo balsas visuomet gali būti uždusintas visokio į mus besiskverbiančio triukšmo, rekolekcijų laikas kviečia atnaujinti dėmesį ženklams, kurie mums byloja Dievo savęs dovanojimą, o tai ir yra sugrįžimas į Dievą. Dievas praeina šalia mūsų tarsi ant pirštų galiukų, o jį gali išgirsti tik tas, kuris klauso dėmesingai savo širdies ausimis.

  Rekolekcijos būna bendruomeninės arba asmeninės. Bendruomeninės visuomet lydimos mokymų. Jų metu galimi dvasiniai pokalbiai, palydėjimas. Asmeninių rekolekcijų metu tikintysis savarankiškai apmąsto biblinius tekstus ir, jei gali, susitinka su dvasiniu palydėtoju.

  Rekolekcijos dažnai organizuojamos gavėnios ir advento metu, kad padėtų pasiruošti vaisingiau švęsti Kristaus Velykų ir Įsikūnijimo slėpinius. Popiežius Benediktas XVI apie gavėnios laiką štai ką pasakė: „Autentiška ir pagrindinė gavėnios laiko programa – klausytis tiesos žodžio, gyventi tiesose, sakyti tiesą, veikti laikantis tiesos ir atstumti nuo savęs melą, nuodijantį žmogiškumą ir atveriantį vartus į kiekvieną negerovę. Taip pat neatidėliotinai būtina per šias keturiasdešimt dienų girdėti Evangeliją, Viešpaties žodį, tiesos žodį, idant kiekvienas krikščionis, kiekvienas mūsų geriau suvoktume tiesą, duotą mums, kad galėtume gyventi tiesoje bei ją liudyti. Gavėnios laikas akina mus leisti Dievo žodžiui persmelkti mūsų gyvenimą ir taip pažinti pamatinę tiesą: tai, kas esame, iš kur ateiname, kur turime eiti, koks yra pasirinktas gyvenimo kelias“.

  Informaciją apie bendruomenėje rengiamas rekolekcijas rasite čia ->>

 • Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

  Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

  Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

  Projekto pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.

  Bendra Projekto biudžeto suma – 8 688 601,00 Eur.

  Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

  Projektas įgyvendinamas su 14 partnerių.

  Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

  Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

  Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų psichinė sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan. Šių paslaugų teikimą užtikrina 14 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma apie 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens  atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

  Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.

  Pilnų namų bendruomenėje teikiamos paslaugos

  Laikinojo apgyvendinimo
  Maitinimo
  Darbo terapijos
  Psichologinės pagalbos
  Socialinio darbo
  Užimtumo
  Profesinio konsultavimo
  Laisvalaikio organizavimo
  Informavimo ir konsultavimo
  Dvasinės terapijos
  Savitarpio pagalbos

  Projektą įgyvendinantys partneriai – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigos

  1. LPF „Nugalėtojų akademija” – Tel. 8 618 41436 – www.nugaletojuakademija.lt
  2. LPF „Prieglobstis” – Tel. 8 682 16109 – www.prieglobstis.org
  3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys” – Tel. 8 650 14861 – www.viltiessvyturys.lt
  4. Pilnų namų bendruomenė – Tel. 8 698 87006 – www.pnb.lt
  5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas” – Tel. 8 698 10497 – www.sugrizimas.lt
  6. Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras” – Tel. 8 652 11157 – www.meikstudvaras.lt
  7. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis” – Tel. 8 699 15577 – www.pusiaukelis.lt
  8. Viešoji įstaiga „Gabrielius” – Tel. 8 674 74220 – www.gabrielius.lt
  9. Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Tel. 8 645 04650 – www.asesubendruomene.lt
  10. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“ – Tel. 8 677 78590
  11. Viešoji įstaiga „Agapao reabilitacijos centras“ – Tel. 8 650 73631
  12. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“ – Tel. 8 675 30949 – www.taikoskelias.org
  13. Viešoji įstaiga „Eterna Vita”  – Tel. 8 616 05905 – www.eternavita.lt

 • Bendruomenės produktų galite įsigyti Vilniuje

  Visą gruodžio mėnesį PENKTADIENIAIS ir PIRMADIENIAIS, Vilniuje, Panoramoje – Dovanoramoje, pirmame aukšte prie Rimi, rasite mūsų atstovą – Iną su Pilnų namų bendruomenės gaminiais. Galėsite apžiūrėti ir įsigyti Pelynų maistinės pudros kapsules, Kalėdinę arbatą ir įvairių kitų skanių mūsų arbatų, įvarius prieskoninius mišinius ir Kalėdinius dovanų rinkinius. Kviečiame užsukti ir pasižvalgyti. 🎄🎁

Mūsų rėmėjai: