Apie PNB

“Kad mano namai būtų pilni” (Lk 14, 23)

Pilnų namų bendruomenė – katalikų bendrija, vienijanti tikinčiuosius, trokštančius liudyti, visų pirma atstumtiesiems ir nusivylusiems, išganymo viltį, siekiančius nuolat atsinaujinti Dvasioje, subręsti krikščioniškam pašaukimui ir drauge tarnauti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimui.

Išsilaikome pasitikėdami Dievo malone, rėmėjų aukomis ir savo darbu. Visų pirma siekiame išmokti padėti nelaimingiems, kenčiantiems, kamuojamiems priklausomybių ir pan.

Bendruomenė turi savo ženklą. Mūsų šūkis – GAILESTINGUMAS IR IŠTIKIMYBĖ.

Pilnų namų bendruomenės misijos tikslas – kad turintis problemų žmogus, apsigyvenęs bendruomenėje, būtų evangelizuotas, priimtų tikėjimą, pradėtų vaduotis iš priklausomybių ir rengtųsi sugrįžti į savarankišką gyvenimą.

Nuo įsikūrimo pradžios nemažai bendruomenėje apsilankiusių ar gyvenusių žmonių susidūrė su tiesioginiu krikščioniško gyvenimo liudijimu bei Gyvenimo Žodžiu, susitaikė su Dievu ir Bažnyčia, dažnas atgavo dvasios pusiausvyrą ir gyvenimo viltį.

Veiklą vykdome nuo 1997 m. Trokštame per bendrą krikščionišką gyvenimą būti Dievo gailestingumo ženklu labiausiai nusivylusiems ir atstumtiesiems plg. Lk 14, 16 – 24). Viešpaties troškimas „kad mano namai būtų pilni“ ( Lk 14, 24), kupinas viltį nešančio Dievo gailestingumo net ir patiems silpniausiems bei atstumtiesiems, tapo šios bendruomenės įkvėpimo šaltinis. Iš čia kilo ir jos pavadinimas – Pilnų namų bendruomenė.

1999 m. vasarą Jo Ekscelencijai Kaišiadorių Vyskupui pristatėme bendruomenės Įstatų apmatus bei gyvenimo tvarką ir gavome jo pritarimą kurti bendruomenę. Kaišiadorių Vyskupas Juozapas Matulaitis, nuo pradžių globojąs bendruomenę, 2001 m. liepos 2 d. patvirtino jos Įstatus ir suteikė jai bažnytinio juridinio asmens statusą.

Mūsų namų durys jums atviros. Todėl laukiame jūsų.

Mūsų rėmėjai: