Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
Tu gali
2015 m. kovo mėnesio pabaigoje pristatyta kunigo Valerijaus Rudzinsko knygos „TU GALI“ septintasis papildytas leidimas.

Knygelė kupina paguodos ir išminties, suteikiančios jėgų su tikėjimu tęsti gyvenimo kelionę, išvengiant klaidų ir nesekmių ir ramiai pakeliant iškilusius išbandymus. Knygelėje sudėti žodžiai kiekvieną naują skaitytoją ragina neabejoti: iš tiesų tu gali pradėti gyvenimą iš naujo. Tu gali keistis iš tamsos į šviesą. Tu esi aukščiau bet kokio negalėjimo.

Knygelės formatas: 120x200 mm.
Knygelės apimtis: 96 psl.

Būk laimingas!
2014 m. balandžio mėnesio pradžioje Pilnų namų bendruomenė išleido kun. Valerijaus Rudzinsko knygą „BŪK LAIMINGAS!“. Knygelėje sudėti autoriaus apmąstymai apie amžinąsias ir visais laikais aktualias gyvenimo vertybes bei tiesas.

Knygelės formatas: 120x205 mm.
Knygelės apimtis: 75 psl.

Kryžiaus galia
2013 m. rugpjūčio mėn. Pilnų namų bendruomenė išleido kun. Valerijaus Rudzinsko knygą „KRYŽIAUS GALIA: Nuostabūs tikinčių žmonių liudijimai“. Knygelė sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje autorius pateikia kryžiaus istoriją iki Kristaus, kryžiaus simbolio reikšmę  ir kryžiaus prasmę tikinčiojo gyvenime. Antrojoje dalyje rasite nuostabias istorijas apie kryžiaus galią. Keliomis iš jų pasidalino ir Pilnų namų bendruomenės piligrimai.

Knygelės formatas: 120x205 mm.
Knygelės apimtis: 144 psl.

Pasaulio upė
2012 m. spalio mėnesį Pilnų namų bendruomenė išleido kun. Valerijaus Rudzinsko knygą „PASAULIO UPĖ“. Į šią knygą sudėtas kunigo 2012 m. vasarą pasakytų pamokslų – mokymų ciklas apie Dievo malones. Kalbama apie Dangiškojo Tėvo rūmus – Dievo šventovę žmogaus širdyje. Palaiminti, kurie širdies šventovėje suranda Viešpaties gailestingumo lobius, juos brangina ir neieško netikrų vertybių.
Mūsų laikų žmonės, regėdami galingai ir griausmingai tekančią pasaulio upę, susigundo ir mėgina plaukti. Kasdien nesuskaičiuojamos minios, pasidavusios naivioms iliuzijoms, stačia galva krenta į pasaulio upės tėkmę, o jos visa nušluojantys vandenys nelaiminguosius daužo į uolas, sužaloja, suluošina, neretai net ir užmuša arba išmeta kokiame svetimame užutekyje, kuriame laimės nė su žiburiu nematyti...
Kad ir koks viliojantis atrodytų pasaulis – be Dievo jis tuščias. Dar niekas pasaulio gudrybių savo jėgomis nenugalėjo, todėl verčiau nepasiduoti jo apgavystėms…

Knygelės formatas: 120x200 mm.
Knygelės apimtis: 192 psl.

Malda už ligonius
2012 m. vasarą Pilnų namų bendruomenė išleido kun. Valerijaus Rudzinsko knygą „MALDA UŽ LIGONIUS“. Autorius skaitytoją ragina atminti, kad ir mūsų dienomis malda už ligonius tebėra tokia pat paveiki, kaip ir bibliniais laikais.
Dangiškasis Gydytojas yra ligoninės palatoje ar bet kurioje kitoje vietoje šalia ligonio. Jis girdi kiekvieną maldos žodį, tariamą Jam iš širdies ir Juo pasitikint.
Šiandien Jėzaus mokiniai meldžiasi už ligonius lygiai taip ištikimai, kaip ir Jo mokiniai senovėje. Todėl dėl jų maldų nemažai ligonių pasveiksta. „Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 15)…

Knygelės formatas: 110x175 mm.
Knygelės apimtis: 194 psl.

Kai prisiimame kito skausmą
2012 m. gegužės viduryje išleista kun. Valerijaus Rudzinsko knygelė „KAI PRISIIMAME KITO SKAUSMĄ“.
Knygoje autorius paliečia skaudžią temą – nuodėmingus veiksmus, perduodant kitiems savo ligas ir nelaimes. Taip pat pasakoja, kaip nuo tokių bėdų apsisaugoti bei atkreipia dėmesį, ką reikia prisiminti, einant išpažinties.  Knygelės gale patektos maldos prašant dvasinio atgimimo ir išlaisvinimo nuo bet kokio blogio.

Knygelės formatas: 110x175 mm.
Knygelės apimtis: 86 psl.

Jei dar neišgijai
2012 m. balandžio viduryje išleista kun. Valerijaus Rudzinsko knygelė „JEI DAR NEIŠGIJAI“.
Kunigo Valerijaus Rudzinsko knyga „Jei dar neišgijai“ atsako į klausimus, kodėl besimeldžiantieji dėl sveikatos ne visuomet iškart patiria dieviškąjį išgydymą. Autorius analizuoja svarbius dvasinius dėsnius, kalbančius apie motyvacijos tarnauti Viešpačiui būtinybę, Sakramentų svarbą, nuolankumo dorybę, apsisprendimą nesmerkti kitų ir maldą, prašant šventųjų užtarimo. Taip pat apžvelgiami ir kiti svarbūs dvasiniai dėsniai. Knygoje rasime kelis įdomius liudijimus bei maldas.

Knygelės formatas: 110x175 mm.
Knygelės apimtis: 190 psl.

Dievo svajonė
2012 m. kovo pabaigoje išleista kun. Valerijaus Rudzinsko knygelė „DIEVO SVAJONĖ“. Joje rašoma apie stebuklingą išgydymo malonę. Autorius pasakoja, kad tikėjimo bei išgijimo kelionė prasideda nuo Evangelijos, kurioje slypi Dievo galia, dovanojanti išgijimo malonę, pažinimo.
Jėzuje Kristuje jau yra sumokėta visa kaina už mūsų laimę, sveikatą, grožį, pilnavertiškumą, palaimintą likimą. Dievo svajonė – regėti žmones laimingus. Regėti laimingą kiekvieną vaiką, kiekvieną senelį, kiekvieną vyrą ar moterį. Žmonių laimė – Dievo svajonė.
Dievas trokšta savo vaikus išlaisvinti iš įvairių dvasinių bei fizinių kentėjimų. Pasitikintis Dievu kviečiamas patirti šį išlaisvinimą.
Knygelės gale talpinamos kelios maldos, kurias kalbėti kviečiami sergantieji.

Knygelės formatas: 110x175 mm.
Knygelės apimtis: 60 psl.

visų karalienės akatistas
2012 m. vasario 12 d., pristatyta kun. Valerijaus Rudzinsko paruoštas „ŠVENČIAUSIOS DIEVO GIMDYTOJOS MARIJOS, VISŲ KARALIENĖS AKATISTAS“.

Knygelės formatas: 120x205 mm.
Knygelės apimtis: 24 psl.

gailestingumo šlovinimo giesmė
2012 m. vasario 5 d., pristatyta, naujai perleista, kun. Valerijaus Rudzinsko knygelė „DIEVO GAILESTINGUMO ŠLOVINIMO GIESMĖ“.

Knygelės formatas: 130x210 mm.
Knygelės apimtis: 28 psl.

2011 m. rugsėjo 4 d., pristatyta kun. Valerijaus Rudzinsko poezijos knyga „GAILESTINGUMAS“. Knyga skirta Dievo Gailestingumo metams atminti. Rinkinyje publikuojami iki šiol niekur neskelbti autoriaus eilėraščiai Gailestingumo tema.

Knygelės apimtis: 63 psl.
2011 m. liepos 31 d., pristatyta kun. Valerijaus Rudzinsko knygelė „DIEVO GAILESTINGUMO ŠLOVINIMO GIESMĖ“.

2009 m. gruodžio 6 d. pristatyta kunigo Valerijaus Rudzinsko knyga „IŠMALDA IR NETURTAS“.

Knyga skirta vienuolijos broliams ir visiems mus lankantiems piligrimams. Tėvas Valerijus knygą pristato keliais sakiniais:
„Žmogus, kuris suprato gavėnios dvasią ir ja gyvena, iš tiesų gyvena Prisikėlimo, t. y. Velykų dvasia. Jis apstus dosnumo, jo rankos neskaičiuodamos dalija išmaldą. Išmaldos priėmimas moko nusižeminimo. Vienuoliai, priimdami išmaldą, tesupranta, kad priima ją dėl Kristaus, o išmaldą duodantieji tesupranta, kad ją duoda vargšų Kristui“...
2009 m. lapkričio 29 d. pristatyta kunigo Valerijaus Rudzinsko knyga „IŠ DULKIŲ Į DULKES“.

Tai - eseistiniai apmąstymai apie žmogaus bei visos kūrinijos nuolatinį kitimą. Knyga iš dalies jau išleistų knygų „Mažos paslaptys“ ir „Tu gali“ tęsinys.
Paskutiniame knygos puslapyje autorius rašo:
„Ar mums patinka dulkės? Dažnai jas nuo savęs kratome ir nupučiame, o kai labiau susitepame, prausiame kūną ir skalbiame rūbą. Ko gera, dulkės ar pelenai ne itin džiugina. Tačiau stabtelkime ir pamąstykime: dulkės – tai mes patys!“
2009 m. liepos 4 d. pristatyta kunigo Valerijaus Rudzinsko knygos „TU GALI“ šeštasis leidimas.

Knygelė kupina paguodos ir išminties, suteikiančios jėgų su tikėjimu tęsti gyvenimo kelionę, išvengiant klaidų ir nesekmių ir ramiai pakeliant iškilusius išbandymus. Knygelėje sudėti žodžiai kiekvieną naują skaitytoją ragina neabejoti: iš tiesų tu gali pradėti gyvenimą iš naujo. Tu gali keistis iš tamsos į šviesą. Tu esi aukščiau bet kokio negalėjimo.
„MAŽOS PASLAPTYS“

Tai ištraukos iš asmeninio dienoraščio - pasąmonėje įsirašiusios Bažnyčios Tėvų, šiaip kokioje išmintingoje knygoje perskaitytos, pokalbio metu girdėtos ar pačiam gimusios mintys, radusios atbalsį mano širdyje ir produkyviai padedančios iš savo delnų neišleisti Viešpaties rankos, kol nebūsiu nuvestas į palaimintą amžinybę.
Šie tekstai – ne greitam skaitymui. Norint suvokti minčių prasmę, vertėtų ties kiekviena stabtelėti. Pamąstymus pamėginau perteikti kuo paprastesne kalba, todėl jie, viliuosi, bus suvokiami bet kuriam skaitytojui.
2006 m. liepos mėn. Pilnų namų bendruomenėje pristatyta nauja bendruomenės steigėjo kun. Valerijaus Rudzinsko knyga „PAŠAUKTI GAILESTINGUMUI“.

„Pašaukti gailestingumui“ - Pilnų namų bendruomenės įkūrėjo kun. Valerijaus Rudzinsko parengtas dokumentas, visų pirma skirtas pasišventusiems ir besirengiantiems bendruomenėje pasišvęsti broliams, o taip pat visiems, kaip nors su bendruomene susijusiems asmenims.
2006 m. birželio 4 d., Pilnų namų bendruomenėje pristatyta dar viena bendruomenės steigėjo kun. Valerijaus Rudzinsko knyga „KELYJE Į GOLGOTĄ“.
2005 m. birželio mėnesį pasirodė dar viena Pilnų namų bendruomenės įkūrėjo kun. Valerijaus Rudzinsko knyga „SMURTAS PRIEŠ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ“. Knygos atsiradimą autorius komentuoja tokiais žodžiais: „Rašyti apie smurtą ir netoleranciją paskatino asmeninės patirtys. Tenka patirti įvairiapusį spaudimą dėl darbo su socialinės atskirties žmonėmis Pilnų namų bendruomenėje.

Knygos leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Pilnų namų bendruomenės savanoriai.
2005 m. Pilnų namų bendruomenė išleido kun. Valerijaus Rudzinsko knygą „LAIŠKAS NARKOMANUI“. Knygos autorius, pats patyręs smurtą dėl darbo su socialinės atskirties žmonėmis, atskleidžia visuomenės netoleranciją priklausomybės kryžių nešančiam žmogui.

Knygos leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Pilnų namų bendruomenės savanoriai.
Įgijusi netikėtą populiarumą, jau penktą kartą išleista Pilnų namų bendruomenės įkūrėjo kun. Valerijaus Rudzinsko knyga „TU GALI“. Šįkart papildyti ne tik kai kurie knygos skyriai, bet atsirado ir naujų. Knyga skirta sielos terapijai, širdies atgaivai. Autorius moko skaitytoją tapti laimingu, išpildant vieną svarbiausių Viešpaties priesakų: "Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte" (Mt 25, 40).
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL