Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

BENDRUOMENĖ

"Kad mano namai būtų pilni" (Lk 14, 23)

Pilnų namų bendruomenė - katalikų bendrija, vienijanti tikinčiuosius, trokštančius liudyti, visų pirma atstumtiesiems ir nusivylusiems, išganymo viltį, siekiančius nuolat atsinaujinti Dvasioje, subręsti krikščioniškam pašaukimui ir drauge tarnauti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimui.
Išsilaikome pasitikėdami Dievo malone, rėmėjų aukomis ir savo darbu. Visų pirma siekiame išmokti padėti nelaimingiems, kenčiantiems, kamuojamiems priklausomybių ir pan.
Bendruomenėje gyvenama vadovaujantis Įstatais, Nuostatomis, Dienotvarke ir Vidaus gyvenimo taisyklėmis. Keturis kartus dienoje kalbamos Dievo tautos liturginės valandos, visi dalyvauja šv. Mišiose, įvairiose dvasinėse pratybose, o taip pat dirba bei studijuoja. Nuolat stengiamės ugdyti tikėjimą bei humanitarinį išprusimą. Be to, vykstame į ekskursijas, rengiame įvairias kultūrines programas. Bendruomenė jau išugdė kelis galutinį pasišventimą atlikusius brolius, o kunigų seminarijai parengė būrelį klierikų. Dar prie kelių seminaristų formavimo prisidėjo.
Dievo Gailestingumo koplyčia
Bendruomenę sudaro pasišventusieji broliai ir besirengiantieji pasišvęsti bei globotiniai ar atliekantys reabilitaciją asmenys.
Aukščiausias bendruomenės valdymo organas - Taryba, į kurią įeina įkūrėjas ir visi pasišventusieji broliai.
Stipresni ir sveikesni bendruomenės žmonės gilinasi į krikščioniškąjį pašaukimą, liudija ir ugdo tikėjimą kasdien dalydamiesi su silpnesniais jų vargais, džiaugsmais, rūpesčiais ir malda.
Bendruomenė turi savo ženklą ir drabužį. Mūsų šūkis - GAILESTINGUMAS IR IŠTIKIMYBĖ.
Pilnų namų bendruomenės misijos tikslas - kad turintis problemų žmogus, apsigyvenęs bendruomenėje, būtų evangelizuotas, priimtų tikėjimą, pradėtų vaduotis iš priklausomybių ir rengtųsi sugrįžti į savarankišką gyvenimą arba pasišvęstų mūsų atliekamai tarnystei.
Nuo įsikūrimo pradžios nemažai bendruomenėje apsilankiusių ar gyvenusių žmonių susidūrė su tiesioginiu krikščioniško gyvenimo liudijimu bei Gyvenimo Žodžiu, susitaikė su Dievu ir Bažnyčia, dažnas atgavo dvasios pusiausvyrą ir gyvenimo viltį.
Veiklą vykdome nuo 1997 m. Trokštame per bendrą krikščionišką gyvenimą būti Dievo gailestingumo ženklu labiausiai nusivylusiems ir atstumtiesiems plg. Lk 14, 16 - 24). Viešpaties troškimas „kad mano namai būtų pilni“ ( Lk 14, 24), kupinas viltį nešančio Dievo gailestingumo net ir patiems silpniausiems bei atstumtiesiems, tapo šios bendruomenės įkvėpimo šaltinis. Iš čia kilo ir jos pavadinimas – Pilnų namų bendruomenė.
1999 m. vasarą Jo Ekscelencijai Kaišiadorių Vyskupui pristatėme bendruomenės Įstatų apmatus bei gyvenimo tvarką ir gavome jo pritarimą kurti bendruomenę. Kaišiadorių Vyskupas Juozapas Matulaitis, nuo pradžių globojąs bendruomenę, 2001 m. liepos 2 d. patvirtino jos Įstatus ir suteikė jai bažnytinio juridinio asmens statusą.
Į bendruomenę atvykstama iš anksto tai suderinus. Ilgiau pasiliekama tik po bandomojo laikotarpio. Po 1 - 3 mėnesių, jei atvykusiojo elgesys nepriekaištingas, jis, jei pats pageidauja, pateikia bendruomenės Tarybai prašymą tapti tiriančiuoju pašaukimą arba ugdomuoju (juo būnama nuo 6 mėn. iki dvejų metų). Sėkmingai išklausę ugdymo programą vaikinai pateikiaprašymą tapti pašauktaisiais (pašauktųjų formacija trunka nuo vienerių iki dvejų metų). Priimamieji į pašauktuosius įvelkami į bendruomenės drabužį. Vėliau pašauktieji duoda laikinus (nuo vienerių iki trejų metų) pažadus bendram gyvenimui ir misijai. Galiausiai, gavę vienbalsį bendruomenės Tarybos pritarimą, jaunuoliai duoda galutinius pažadus likusį gyvenimą gyventi kartu, liudyti Evangeliją ir vykdyti bendruomenės pašaukimą. Į visas pakopas įvedama liturginėmis apeigomis.
Visų pirma į bendruomenę yra priimami vaikinai nuo 18 iki 30 m.
Mūsų namų durys jums atviros. Todėl laukiame jūsų.

Bendruomenės pristatymas pausalio vienuolijų tinklapyje (lenkų kalba).


Bendruomenė vadovaujasi tradicine vienuolynuose įprasta dienotvarke, dar kitaip vadinama regula, pritaikyta mūsų misijai. Daug dėmesio skiriame maldai, todėl kasdien ryte ir vakare kalbamos Dievo tautos Liturginės valandos. Visi dalyvauja kasdieninėse šv. Mišiose. Nuo pusryčių iki pietų ir pasibaigus pietų pertraukai iki vakarienės vyksta įvairiapusė terapinė veikla, įskaitant aktyvaus darbo terapiją. Šiltu metų laiku puoselėjame aplinką, žiemą – daugiau dėmesio skiriame meninei – kūrybinei veiklai. Nuolat susitinkame su įdomiais lektoriais, atstovaujančiais įvairias mokslo kryptis, rengiame sisteminius paskaitų ciklus. Tačiau svarbiausia, kad į bendruomenę atvykęs žmogus būtų evangelizuotas, atsivertų Viešpaties gailestingumui, priimtų tikėjimą ir, Dievo padedamas, vaduotųsi iš priklausomybių. Šiam tikslui pasiekti telkiame maksimalias pastangas bet kuriame dienotvarkės etape.
Dienos veiklą baigiame 22.00 val. Dievo tautos Liturginėmis valandomis. Nuo to laiko iki rytinio susitelkimo maldai laikomės tylos.
Dievo Gailestingumo koplyčia

ATMINTINĖ Į BENDRUOMENĘ ATVYKSTANTIEMS SVEČIAMS

Kiekvieno į bendruomenę atvykstančio svečio visuomet maloniai laukiame. Trokštame bet kurį su gerais ketinimais panorusį mus aplankyti žmogų priimti lyg patį Viešpatį, atėjusį į mūsų namus.

Dievo Gailestingumo koplyčia


Esame pasirengę svečiams patarnauti, pakviesti į bendruomenės liturgiją, kasdienybę ar šventes. Visuomet su meile pasidalinsime duonos kąsniu. Tačiau norime atkreipti svečių dėmesį į keletą mums svarbių dalykų.
Pilnų namų bendruomenė – kaip besikurianti vienuolija, turi savo dienotvarkę, maldos, poilsio, dvasinių pratybų ar kitokio ugdymosi ritmą. Todėl bet kurie atvykstantys svečiai, iš anksto dėl atvykimo susiderinę su bendruomenės vadovybe, ypač tais atvejais, kai gauna bendruomenės vadovybės sutikimą apsinakvoti, kviečiami dalyvauti maldoje ir dvasinėse pratybose. Be to, jie privalo laikytis bendruomenėje nustatytos regulos, ypač tylos nuo vakarinės iki rytmetinės maldų. Tuo laikotarpiu vaikščioti po teritoriją ar bendrauti su bendruomenėje gyvenančiais žmonėmis griežtai draudžiama.
Prašome svečius į bendruomenę su savimi nesivežti televizorių, radijo aparatų ar magnetofonų bei pasaulietiškos spaudos. Griežtai draudžiama su savimi atsigabenti alkoholinius gėrimus. Asmenys, kurie nepaklustų šiam prašymui ir atsivežtų į bendruomenę alkoholį, ateityje bendruomenėje lankytis negalėtų.
Dievo Gailestingumo koplyčia
Atkreipiame svečių dėmesį, kad yra draudžiama leisti naudotis savo mobiliaisiais telefonais bendruomenėje gyvenantiems žmonėms.
Rūkyti bendruomenėje leidžiama, tačiau tik tam skirtose vietose.
Į bendruomenę atvykstanti grupė gali užsakyti gidą. Tam reikia iš anksto (mažiausiai prieš savaitę) su bendruomenės administracija suderinti savo atvykimo laiką. Svečiai, atvykstantys į pamaldas šokiadieniais ir sekmadienį neprivalo apie tai informuoti.
Į bendruomenę galima atvykti ne anksčiau kaip nuo 9 val. ryto. Jei neketinama dalyvauti vakarinėse maldose, iki jų turi būti išvykstama.

Pilnų namų bendruomenės moderatorius
br. Laimonas MITUZAS

Facebook